معرفی

مشخصات فردی

کتایون جلالیان

نام - نام خانوادگی : کتایون   جلالیان

پست الکترونیکی : k_jalalian@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه ازاد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد-حسابداری واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : یک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1390/12/1

کتایون جلالیان
کتایون جلالیان

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد-حسابداری واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^